สภาพทั่วไป
 
มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก
  ที่ตั้ง
  ตำบลมะม่วงสองต้น ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลถึงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประมาณ 4 กิโลเมตร โดยแบ่งเขตการ ปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน
  อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดต่อ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดต่อ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดต่อ เขตเทศบาลเมือง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  เนื้อที่
 
ข้อมูลเนื้อที่ของแต่ละหมู่บ้าน ในตำบลมะม่วงสองต้น
หมู่ที่ 1= 2.866 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 2= 4.203
หมู่ที่ 3 = 2.674
หมู่ที่ 4= 3.820
หมู่ที่5= 3.057
หมู่ที่6=2.485
รวมข้อมูลพื้นที่ตำบล 19.105 ตารางกิโลเมตร
  ภูมิประเทศ
  เป็นพื้นที่ราบสภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตร มีคลองธรรมชาติไหลผ่าน คือ คลองท่าดี
  ประชากร
  จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,351 คน
   ชาย 2,024 คน
   หญิง 2,327 คน
  ข้อมูลอาชีพของตำบล
  อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง